Ensemble Relief

Titel: Ensemble
Material: Steel, Wood
Size: 60x60 cm


Titel: Ensemble
Material: Wood, Steel
Size: 60x80 cm.


Titel: Ensemble
Material: Steel, Wood and Brass
Size: 60x120 cm


Titel: Ensemble
Material: Wood, Steel and brass
Size: 60x120 cm.


Titel: Ensemble 2008-1
Material: Brass, Wood, Steel
Size: xxx


Titel: Ensemble2008-2
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-3
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-4
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-5
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-6
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-7
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx


Titel: Ensemble2008-9
Material: Bronze, Brass Wood
Size: xxxxx